image
Home

Salon
Filmzaal
Keuken
Tuin
Reisverhalen
Archief
Links

Atelier


Editie 3-2007

image

Themanummer mens - kind - natuur
In totaal 2817 Nederlanders maakten via Milieudefensie gebruik van de mogelijkheid een oproep te sturen naar de vier Nederlandse parlementariërs in de Milieucommissie. Burgers konden de vier Nederlandse parlementariërs oproepen om "het belang van een schoon milieu en gezond voedsel voorop te stellen". Corbey (PvdA) en Maaten (VVD) steunden de belangrijkste voorstellen voor strengere regels. Lees verder hier.

Redactionele inleiding bij:

image

In editie 4-2007: Gezonde organismen en organisaties kenmerken zich door ritme en balans, aldus consultant Jaap Voigt die in dit nummer een vierluik opent over de beleving van winter, lente, zomer en herfst.

Gelukkige Zwerm

Bezoek aan kunstenaar Joost Minnigh die het mysterie van grote zwermen vogels in schilderijen probeert te vangen.

Beleving winter

Adviseur en trainer Jaap Voigt legt uit hoe weldadig het is om je als mens het vanzelfsprekende ritme van de seizoenen eigen te maken. Eerste aflevering in een reeks van vier: de wintermaanden.

Fanny & Alexander

Zoveel spiritueler is de nieuwe dvd-versie dan de met een Oscar bekroonde bioscoopfilm. Met: lezersaanbieding.

Mailen met het EU-Parlement

Zeventig procent van de Nederlanders is van mening dat de overheid het milieu prioriteit dient te geven. Een mailwisseling met Johannes Blokland, fractieleider van de ChristenUnie in Brussel.

Fietsen in Thailand

Jaarlijks gaan zo’n 250 gezinnen voor langere tijd fietsend op stap met jonge kinderen in landen buiten Europa.

Siberische Kersenboom

In Nederland bestaan vergevorderde plannen voor de inrichting van een Anastasia-proeftuin.

Mailen met het EU-Parlement

Zeventig procent van de Nederlanders is van mening dat de overheid het milieu prioriteit dient te geven. De ChristenUnie in het Europees parlement lijkt daar anders over te denken. Of niet? Een mailwisseling met de CU-SGP-fractie in Brussel.

De Milieucommissie van het Europees Parlement (EP) stemde op 12 september voor een stevige aanscherping van Europese wetgeving bij toelating van bestrijdingsmiddelen. Alle vijf voorstellen (die een aanscherping beoogden van wetgeving) werden aangenomen. Van Nederlandse zijde stemde het CDA echter twee keer tegen aanscherping; de ChristenUnie stemde drie keer tegen.
Bij een eerdere stemming op 26 juni 2007 over duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen werden drie van de vijf amendementen aangenomen.


Milieudefensie lanceerde op 10 oktober 2007 samen met een coalitie van Europese milieu- en consumentenorganisaties een website waarop het stemgedrag van Europarlementariërs kon worden gevolgd.

Verworpen werd een amendement dat het vliegtuigspuiten binnen 5 jaar aan banden wilde leggen, mede dankzij tegenstemmen van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie. Eveneens verworpen werd een amendement dat uitbreiding bepleitte van de biologische teelt naar 30 % in tien jaar, mede dankzij tegenstemmen van VVD, CDA en ChristenUnie.
VA stuurde een mail naar Johannes Blokland, fractieleider van de CU-SGP-fractie in Brussel om te informeren naar de reden van de vele tegenstemmen van de ChristenUnie.
Stemming Milieucommissie EU-Parlement 1
Vraag aan J. Blokland n.a.v. Stemming Milieucommissie
Datum: 24 sep 2007 - 18:42

"Graag zou ik u een vraag willen voorleggen over het verloop van de stemming in de Milieucommissie van het Europarlement op 12 september j.l." Lees verder ...
Stemming Milieucommissie EU-Parlement 2
Antwoord van Eurofractie CU-SGP
Datum: 26 sep 2007 - 8:27

"De eurofractie heeft uw bericht in goede orde ontvangen. Het bericht is doorgestuurd naar Walter van Luik, die zich binnen onze fractie met het onderwerp bezig houdt. U kunt binnenkort een reactie van hem tegemoet zien!" Lees verder ...
Stemming Milieucommissie EU-Parlement 3
Interviewverzoek aan Walter van Luik, Eurofractie CU-SGP
Datum: 27 sep 2007 - 10:47

"Ten aanzien van de ChristenUnie bestaat de laatste jaren publiekelijk toch het beeld van een partij die opkomt voor de bescherming van leven en een integer, ethisch standpunt huldigt, gericht op verduurzaming." Lees verder ...
Stemming Milieucommissie EU-Parlement 4
Antwoord van J. Blokland, Eurofractie CU-SGP
Datum: 5 november 2007 - 10:57

"De ChristenUnie-SGP maakt zich in het Europees Parlement altijd sterk voor duurzaamheid, op welk terrein dan ook, als uitvloeisel van de opdracht tot rentmeesterchap." Lees verder ...
Stemming Milieucommissie EU-Parlement 5
Brief aan J. Blokland, Eurofractie CU-SGP
Datum: 7 november 2007 - 19:40

"Het probleem ontstaat als ik probeer de stemmingen van de CU-fractie in overeenstemming te brengen met het door u genoemde ideaal. Dat intrigeerde me." Lees verder ...
Stemming Milieucommissie EU-Parlement 6
Mail aan Walter van Luik, Eurofractie CU-SGP
Datum: 30 november 2007 - 15:36

Epiloog. Lees verder ...

Fruit uit Brusselse supermarkt

Amsterdam / Brussel, 10 oktober 2007. Zes verschillende soorten fruit uit de GB Express supermarkt (in het Europees Parlementsgebouw in Brussel) werden door TNO onderzocht op resten van bestrijdingsmiddelen. Het onderzoek gebeurde in opdracht van Milieudefensie en het Pesticide Action Network Europe, een Europese koepel van milieu- en consumentenorganisaties. In totaal bleken de onderzochte appels, peren, sinaasappels, aardbeien, druiven en abrikozen 28 verschillende soorten landbouwgif te bevatten. Hieronder tien stoffen die bekend staan als kankerverwekkend plus drie zenuwgiffen. De in België geteelde aardbeien bevatten maar liefst veertien verschillende gifstoffen. Drie van de acht fruitmonsters hadden volgens de Belgische wet niet verkocht mogen worden. De Brusselse supermarkt wordt uitsluitend gebruikt door parlementsleden en medewerkers of bezoekers van het Europees parlement. Meer info, klik hier. Het volledige rapport is hier (pdf) na te lezen.

Plenaire vergadering Europees Parlement

Op woensdag 24 oktober stemde het Europees parlement in een plenaire zitting over een herziening van de wetgeving voor bestrijdingsmiddelen. De Milieucommissie vroeg het Parlement onder andere om een vermindering van 50% van het gebruik van pesticiden in de komende 10 jaar en een verbod op besproeiingen met pesticiden vanuit de lucht. En Hiltrud Breyer, parlementslid van de Duitse Groenen, vond dat er strengere maatregelen moesten komen om waterlopen te beschermen. Dat kon volgens haar door op minder dan 10 meter van beken en rivieren niet te sproeien. Ze kreeg bijval, maar andere parlementsleden, zoals Johannes Blokland, steigerden: "Dat zou betekenen dat meer dan een derde van het Nederlands akkerland niet kan worden behandeld."
Het Europees Parlement werd het uiteindelijk bij een stemming niet eens over een drastische vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De beoogde vermindering van 50% in tien jaar tijd haalde geen meerderheid. Die meerderheid kwam er alleen voor parken en sportzones. Ook al waarschuwde Jim Allister, een volksvertegenwoordiger voor Noord-Ierland, dat er meer onkruid op golfbanen zal verschijnen als bestrijdingsmiddelen hier achter slot en grendel gaan.

Een gepland Europees pesticidenverbod tot tien meter vanaf de waterkanten verdween zo goed als zeker van tafel. LTO Nederland reageerde tevreden. Ook de voorgestelde heffing op bestrijdingsmiddelen is naar de prullenbak verwezen. GroenLinks zei te betreuren dat er geen tien meter gifvrije zone langs het water komt. De partij kreeg wel voor elkaar dat er een dergelijke zone bij kinderspeelplaatsen moet komen: een afstand is nog niet bepaald. De plenaire zitting ging ook akkoord met een verbod op het gebruik van kankerverwekkende, mutagene en hormoonontregelende stoffen in pesticiden.

Metingen fruit in Nederlandse supermarkten

Amsterdam, 4 september 2006 – De overheid stopt met het geheim houden van meetgegevens over landbouwgif in groente en fruit. Dit hebben de ministers Veerman (Landbouw) en Hoogervorst (Volksgezondheid) de Tweede Kamer gemeld. Tweeëneenhalf jaar geleden deed Milieudefensie, samen met Stichting Natuur en Milieu, consumentenorganisatie Goede Waar & Co en ruim 7000 burgers, een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Argument: Consumenten horen het recht te hebben op alle informatie over hun voedsel. Doel: openbaarmaking van de meetgegevens van de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit) over gifresten in groente en fruit. Minister Veerman wees dit verzoek af, omdat dit “niet in het belang van de sector zou zijn.?

Belangenorganisatie CBL, de koepel van supermarkten, keerde zich de afgelopen maanden nog fel tegen openbaarheid gekeerd. De consument zou in verwarring raken. Campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie zei niets van deze conservatieve opstelling te begrijpen: “Het openbaar maken van de gegevens stelt tuinders, handelaren en supermarkten die goed werk afleveren juist in staat zich positief te onderscheiden. Dat leidt ongetwijfeld tot extra waardering van hun klanten.? De meetgegevens worden door de VWA vanaf 1 oktober aanstaande vrijgegeven.

Kiwi, mango en pruim blijken de schoonste vruchten. Mandarijn, druif en appel scoorden het slechtst in cijfers van de Voedsel en Waren Autoriteit uit 2006. Van de groenten kwamen champignons, witte kool en rode biet het beste uit de test. Paprika, aubergine en sla komen als slechtste uit de bus, maar de slechte score van paprika en sla wordt veroorzaakt door Spaanse producten. Zie verder de Groente- en Fruitwijzer (pdf). In 2006 bevatte één op de drieëndertig monsters van Nederlandse groente en fruit meer bestrijdingsmiddelen dan wettelijk is toegestaan terwijl dit voor buitenlandse producten maar liefst één op de zes was.

Amsterdam/Utrecht, 12 december 2007 - Super de Boer gaat als eerste Nederlandse supermarkt extra eisen stellen voor resten landbouwgif op groente en fruit. Met hun leveranciers worden onder meer normen afgesproken die twee keer zo streng zijn dan de huidige wettelijke eisen. Ook C1000 zegt de cijfers serieus te nemen en gaat haar leveranciers aanspreken op de problemen.

Burgerinitiatief

In korte tijd sloten 106.975 Nederlanders zich aan bij het eerste burgerinitiatief uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Een burgerinitiatief dat stem gaf aan een groeiend gevoel van onbehagen in de samenleving over de bio-industrie. Nipo onderzoek laat zien dat driekwart van de Nederlanders wil dat de veehouderij milieuvriendelijker en diervriendelijker wordt. De Tweede Kamer werd gevraagd te kiezen voor een veehouderij zonder dierenleed, zonder milieuvervuiling en zonder import van veevoersoja die ten koste gaat van tropische bossen. Een meerderheid van CDA, PvdA, VVD, PVV, Christen Unie en SGP wees de plannen voor omvorming van de bio-industrie op 18 december 2007 echter af.

Bovenstaande is een uitgebreide verantwoording bij een artikel in editie 4/2007